...

Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ Meslek Yüksekokulu

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ÜRGÜP SEBAHAT VE EROL TOKSÖZ MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ YÖNERGESİ

 

AMAÇ

Madde 1. Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

 

KAPSAM

Madde 2. Bu yönerge Nevşehir  Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yurtiçi kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve yurtdışında yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili uygulama ve esasları kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3.  Bu yönerge, 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik”  ile    24 Temmuz 2007 tarih ve 26592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 23. Maddesi gereğince hazırlanmıştır. Bu yönergede yer almayan konularda Nevşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.

 

TANIMLAR

Madde 4. Bu yönergede adı geçen;

 

Meslek Yüksekokulu:  Nevşehir Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu’nu,

 

Müdür: Nevşehir Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Müdürü’nü,

 

            Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB): Nevşehir Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi’ni,

 

            İşyeri: Öğrencinin eğitim gördüğü programın gereklerine ve o programdan beklenen eğitim öğretime uygun olarak uygulama yapabilecek, fiziksel ve nitel kapasite olarak elverişli ve yeterli bulunan ve meslek yüksekokulu stajyer öğrencilerinin, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, staj yoluyla pekiştirdikleri, mal ve hizmet üreten kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını,

 

 

Eğitici Personel: Mesleki yeterliliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan ve meslek yüksekokullarında atölye, laboratuar, meslek dersleri öğretim elemanlığı yapabilme yeteneğine sahip kişiyi,

 

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu: Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nu,

 

Denetçi Öğretim Elemanı: Mesleki eğitimde yararlanılacak işletmelerdeki çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu ve izlenmesi ile görevli atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretim elemanlığı kökenli müdür yardımcısı ve her programın kadrolu öğretim elemanlarını,

 

Okul–Sanayi Koordinatörü: Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Nevşehir Üniversitesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun kararları doğrultusunda staj ve eğitim yapmalarını koordine etmekle görevli Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı’nı,

 

            Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu: Nevşehir Üniversitesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nu,

 

Staj Yönergesi: Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi’ni,

 

Takvim: Staj süresini kapsayan staj takvimini,

 

ifade etmektedir.

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU

 

            Madde 5. Mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan meslek yüksekokulu tarafından, müdür yardımcıları arasından belirlenen Okul-Sanayi Koordinatörü’nün başkanlığında; meslek yüksekokulunun bölüm başkanları ve program koordinatörlerinden oluşur.

 

            Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüğü program ve birimlerde çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu kurul yılda en az üç toplantı yaparak toplantı değerlendirme sonuçlarını Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirir.

 

 

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULUNUN GÖREVLERİ

 

            Madde 6. Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 

                        Yüksekokul öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda staj yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek,

                        Stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, hazır hale gelmesini organize etmek,

                        Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

                        Öğrencilerin staj yerlerine dengeli bir şekilde dağıtımını yapmak,

                        Staj çalışmalarını denetlemek,

                        Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,

                        Gerekli görüldüğü taktirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

 

STAJ YERİNİ BULMA

 

Madde 7. METEB içindeki kamu kurumu ve kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirilen; ilgili yıl içerisinde kabul edebilecekleri stajyer öğrenci kontenjanları arz ve talep sayılarına göre her program için Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu’na tahsisi edilen kontenjan, öğrencilerin başarı sırası dikkate alınarak doldurulur. Herhangi bir nedenle kendisine ayrılan kontenjanı kullanmayan öğrencinin yerine aynı yöntemle kontenjan doldurulur.

 

METEB içinde, Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu’na ayrılan staj kontenjanları çerçevesinde staj yeri bulunamayan öğrenciler yurtiçinde veya yurtdışında staj yapacakları işyerlerini kendileri bulmak zorundadırlar. Bu şekilde staj yeri bulan öğrenci, ilgili belgeler ile Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na başvurur. Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun onayından sonra staja başlayabilirler. Kontenjan yetersizliği nedeni ile kendisine staj yeri bulamayan öğrenci sayıları ve alanları Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirilir.

 

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER

 

            Madde 8. Staj yapacak öğrencilerin staja başlayabilmeleri için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na başvurmaları gerekir.

 

a)      Öğrencinin staj yapmak istediğini gösterir başvuru belgesini en az 5 (Beş) gün önceden ilgili danışman öğretim görevlisine teslim etmesi gerekmektedir.

b)      Öğrencinin aldığı dersleri ve daha önceden yaptığı stajları gösteren özgeçmiş belgesi.           

 

 

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERE SAĞLANACAK OLANAKLAR

 

   Madde 9. Stajyer öğrenci kabul edecek işletmeler, kendi personeline sağladığı olanaklardan stajyer öğrencilerin de yararlanmasını sağlarlar. Bunun için, stajyer öğrencilerin konaklama ve beslenme gereksinmelerinin karşılanması ve kuruluşun sosyal olanaklarından yararlanması hususunda azami çabayı sarf ederler.

 

            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. Maddesi ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda yapılan değişiklik (Değişik: 17/4/2008-5754/51 md.)  gereğince “yüksek öğrenim sırasında staja tabi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu prim ödeme yükümlüsüdür.” denilmektedir.

Yine 25 Şubat 2011 Tarih ve   27857 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren  6111 Sayılı Kanunun 24. Maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi değiştirilerek  “yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile …. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.” hükmü getirilmiştir. 

 

Bu nedenle Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin stajları esnasında “           İş Kazaları ve Meslek Hastalığı” sigortası pirimi ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayan öğrenciler hakkında da “Genel Sağlık Sigortası” pirimi de Üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmektedir. Dolayısıyla gerek staj yapan öğrenciye, gerekse staj yapılan işyerine getirilen maddi bir yük bulunmamaktadır. Buna rağmen Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu staj danışmanlarına bilgi verilmeden “Sigortasız” staja başlayan öğrencilerin sorumluluğu öncelikle staj yaptıkları işletme ve öğrencilere ait olacaktır.

 

   STAJ GEREKLİLİĞİ

 

Madde 10. Öğrencilerin Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu’nda teorik olarak öğrendikleri bilgileri ilgili sektörlerde uygulayabilme becerilerini geliştirmelerine ve iş tecrübesi edinmelerine yönelik staj yapmaları gereklidir. Her öğrencinin, mezun olabilmesi için bu staj yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlaması gerekir. Bütün derslerden başarılı olduğu halde stajını tamamlamamış öğrenciler her dönem başında harcını yatırarak kaydını yeniletmek mecburiyetindedir. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler yönergeye uygun staj yaptığını belgeleyemezse eksiklerini gidermek veya yeniden staj yapmaları gerekmektedir.

 

STAJ ZAMANI ve SÜRESİ

Madde 11. Staj süresi toplam 30 ( 240 saat) işgünüdür. Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapması esastır. Devam zorunluluğu olmayan, dönem uzatmış veya bütün derslerini vermiş ancak stajını henüz tamamlayamamış öğrenciler stajlarına herhangi bir tarihte başlayabilirler. Herhangi bir nedenle stajlarını ilgili dönemde yapamayan öğrenciler de takip eden dönemlerde stajlarını tamamlayabilirler.

 

STAJ YERLERİ

 

Madde 12. Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu öğrencileri Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun önerdiği veya Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nca uygun bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki tüm iş yerlerinde stajlarını yapabilirler.

 

Staj yapacak öğrenciler, staj süresi boyunca işyeri tarafından belirlenecek eğitici personel gözetiminde bulunurlar. Eğitici personel, stajyer öğrencilerin bir plan dahilinde stajlarını sürdürmelerinden ve staj planının gerektiği şekilde uygulanmasından sorumludur.

 

DİSİPLİN İŞLERİ

 

Madde 13. Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerlerinin çalışma, iş koşulları ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket eden veya izinsiz ve mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu vasıtasıyla Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.

 

            Stajyer öğrenciler için Nevşehir Üniversitesi’nin ve Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri staj sırasında da geçerlidir.

 

            Stajyer öğrenciler kendi kusurları ile staj yaptıkları işyerinde verecekleri zararlardan kişisel olarak kendileri sorumludurlar.

 

STAJ SIRASINDA HASTALIK VE KAZA DURUMU

 

Madde 14. Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek, durum işyeri tarafından Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirilir. Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, öğrencinin durumunu ailesine bildirmekle yükümlüdür.

Öğrencinin mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez.

STAJYER ÖĞRENCİLERİN DENETLENMESİ

 

Madde 15. Yüksekokul Müdürlüğü’nün görevlendireceği denetçi öğretim elemanları stajyer öğrencileri staj yaptıkları işletmelerde denetleyebilirler.

 

            Öğrencilerin staj yeri; coğrafi yerleşim olarak ilgili meslek yüksekokulunun uzağında bulunması nedeniyle o yüksekokulun öğretim elemanları tarafından denetim yapılması zor veya imkânsız ise denetim yapmak üzere staj yerinin bulunduğu coğrafi yerleşim yerine en yakın meslek yüksekokulunun öğretim elemanlarından veya diğer öğretim birimleri ve kamu kuruluşları elemanlarından yararlanma yoluna gidilir.

 

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE STAJDA BAŞARI

 

Madde 16. Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, işverenden gelen işveren raporu ve denetçi öğretim elemanından gelen raporu dikkate alarak staj dosyasını değerlendirir. Gerekli görürse ilgili öğrencileri mülakata alabilir veya uygulama yaptırabilir.

Stajını bitiren öğrenci staj dosyasını, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bir dilekçe ekinde teslim eder. Süresi içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci staj yapmamış sayılır.

 

Staj süresi sonunda başarısız olan veya stajına ara veren veya vermek zorunda olan öğrencilere, yasal öğrenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.

 

 

YÜRÜRLÜK

 

Madde 17. Bu Yönerge Nevşehir Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Bu Yönerge 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde kayıt yaptıran öğrenciler ile, 2010-2011 ve daha önceki eğitim-öğretim dönemlerinde kayıt yaptırmış ancak henüz stajını yapmamış olan öğrenciler için geçerlidir.

 

YÜRÜTME

 

Madde 18. Bu Yönerge hükümlerini Nevşehir Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.